Informacje

Informacje, wydarzenia, etc

Warsztaty z pisania umów IT!

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach z pisania umów IT!

To niezwykle rzadka okazja, by na naszej Uczelni zapoznać się z praktyką jednego z najprężniej rozwijających się działów prawa własności intelektualnej.

W trakcie warsztatów dowiesz się:
– jak prawo autorskie działa w zetknięciu z nowymi technologiami
– co to jest IT
– na czym polega specyfika umów w tej dziedzinie
– dlaczego opłaca się specjalizować się w prawie nowych technologii

W ramach warsztatów odbędą się dwa spotkania: 8 kwietnia i 24 kwietnia, o godz. 18:30 w sali 3.8 Collegium Iuridicum II WPiA UW na Lipowej 4.

Jako zadanie warsztatowe, uczestnicy otrzymają kazus na podstawie, którego będą pisali fragment umowy wdrażającej specjalistyczny system informatyczny.

Warsztaty poprowadzi mec. Marcin Maruta, radca prawny, wspólnik kancelarii Maruta i Wspólnicy, jeden z najlepszych polskich prawników w tej dziedzinie. Na rynku IT pracuje od ponad 20 lat, doradzał największym krajowym i międzynarodowym dostawcom usług IT oraz odbiorcom tych usług. Wartość zrealizowanych przez niego kontraktów przekracza kwotę kilku miliardów złotych.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu. Warunkiem otrzymania certyfikatu będzie wykonanie zadania warsztatowego.

Warsztaty przeznaczone są dla studentów prawa, bez względu na afiliację uniwersytecką.

Osoby chętne wzięcia udziału prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: ip@wpia.uw.edu.pl. W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko uczestnika, uczelnia, rok studiów.

Liczba miejsc ograniczona!

IP Challenge 2014: UW i UJ w finale!

Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński spotkają się w finale IP Challenge 2014! Oba zespoły zdeklasowały konkurencję pewnie zwyciężając w swoich grupach półfinałowych. Przypomnijmy, do starcia tych ośrodków doszło rok temu – wtedy zwycięstwo przypadło UW.

Pełne wyniki półfinału IPC 2014:

Grupa A

1. Uniwersytet Warszawski: 37 pkt
Analiza stanu faktycznego: 9 pkt
Analiza możliwych kroków prawnych: 9 pkt
Analiza sytuacji prawnej w sporze sądowym: 9 pkt
Kompozycja: 5 pkt
Styl: 5 pkt
Łącznie: 37 pkt

4. Uniwersytet Śląski w Katowicach: 23 pkt
Analiza stanu faktycznego: 6 pkt
Analiza możliwych kroków prawnych: 5 pkt
Analiza sytuacji prawnej w sporze sądowym: 5 pkt
Kompozycja: 3 pkt
Styl: 4 pkt
Łącznie: 23 pkt

5. Uniwersytet Wrocławski: 22 pkt
Analiza stanu faktycznego: 5 pkt
Analiza możliwych kroków prawnych: 4 pkt
Analiza sytuacji prawnej w sporze sądowych: 5 pkt
Kompozycja: 4 pkt
Styl: 4 pkt
Łącznie: 22 pkt

 

Grupa B

2. Uniwersytet Jagielloński: 34 pkt
Analiza stanu faktycznego: 9 pkt
Analiza możliwych kroków prawnych: 9 pkt
Analiza sytuacji prawnej w sporze sądowym: 7 pkt
Kompozycja: 4 pkt
Styl: 5 pkt
Łącznie: 34 pkt

3. Uniwersytet w Białymstoku: 26 pkt
Analiza stanu faktycznego: 6 pkt
Analiza możliwych kroków prawnych: 6 pkt
Analiza sytuacji prawnej w sporze sądowym: 6 pkt
Kompozycja: 3 pkt
Styl: 5 pkt
Łącznie: 26 pkt

6. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 19 pkt
Analiza stanu faktycznego: 4 pkt
Analiza możliwych kroków prawnych: 4 pkt
Analiza sytuacji prawnej w sporze sądowym: 3 pkt
Kompozycja: 4 pkt
Styl: 4 pkt
Łącznie: 19 pkt

Zapraszamy do lektury opinii dwóch zwycięskich drużyn:
1. Uniwersytet Warszawski: [PDF]
2. Uniwersytet Jagielloński: [PDF]

Rozszerzone licencje zbiorowe w prawie autorskim

Zapraszamy na kolejne spotkanie! Naszym gościem będzie dr Krzysztof Wojciechowski z Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych WPiA UW. Pan Doktor opowie o rozszerzonych licencjach zbiorowych w prawie autorskim. Widzimy się już w najbliższy poniedziałek (24 marca) o godz. 18:30 w sali 0.7 w Collegium Iuridicum IV na Wybrzeżu Kościuszkowskim 47.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem wprowadzającym w meandry tego niezwykle ciekawego zagadnienia: http://www.ebib.pl/2009/107/a.php?liedes_wager

IP Challenge 2014: Prezentujemy półfinałowe kazusy!

Przedstawiamy półfinałowe kazusy IP Challenge 2014, z którymi zmierzyli się uczestnicy tegorocznej rywalizacji. O tym, jak ich opinie prawne zostały ocenione przez dr. Wojciecha Machałę i kto znajdzie się w finale, przekonamy się już pod koniec marca.

Kazus – grupa A (UŚ, UW, UWr)

Instytut Rozwiązywania Problemów Kosmosu instytut badawczy („IRPK”) opracował na zamówienie Starostwa Powiatowego w Bermudach następujący dokument:

„Instrukcja postępowania w przypadku spotkania z kosmitą:

1. Niniejsza instrukcja określa zasady postępowania w przypadku spotkania osób, których dotyczy, z kosmitami. Postanowienia niniejszej instrukcji mają charakter niewiążących zaleceń, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

2. Określenia użyte w dalszej części niniejszej Instrukcji oznaczają co następuje:

a) Kosmita – jednostka komunikatywna, co do której zachodzi prawdopodobieństwo pochodzenia pozaziemskiego;

b) Spotkanie – styczność z Kosmitą, przybierająca postać Spotkania Bezpośredniego lub Komunikacji na Odległość;

c) Spotkanie Bezpośrednie – Spotkanie, charakteryzujące się nawiązaniem kontaktu wzrokowego lub werbalnego bez użycia środków komunikacji na odległość (n.p. łączności satelitarnej, Internetu)

d) Komunikacja na Odległość – Spotkanie z użyciem środków komunikacji na odległość.

3. We wszelkich formach kontaktów i Spotkań należy bezwzględnie zachować ostrożność, z jednoczesnym poszanowaniem godności Kosmity. Kosmitę należy traktować jak człowieka.

4. Spotkania i kontakty z Kosmitami wymagają zachowań delikatnych.

5. Podstawowym priorytetem w Spotkaniach z Kosmitami jest ochrona godności rodzaju ludzkiego.

6. W Spotkaniach Bezpośrednich z Kosmitami należy unikać zachowań gwałtownych, wyzywających oraz wskazujących na pogardliwy lub lekceważący stosunek do Kosmity.

7. W miarę możliwości, Spotkanie Bezpośrednie z Kosmitą powinno rozpocząć się od powitania i przedstawienia się. Zalecane jest użycie hasła: „Nie jesteś dla nas obcy”.

8. W Komunikacji na Odległość należy zachować formy grzecznościowe właściwe dla kontaktów między obcymi sobie ludźmi.

9. Zarówno podczas Spotkań Bezpośrednich, jak i w Komunikacji na Odległość należy umożliwić Kosmicie swobodną wypowiedź.

10. W Spotkaniach z Kosmitami należy bezwzględnie unikać prezentowania negatywnych cech rodzaju ludzkiego.

11. W przypadku agresywnej postawy ze strony Kosmity, należy stosować adekwatną obronę konieczną. Zabicie Kosmity dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla życia człowieka lub zwierzęcia domowego ze strony Kosmity.

12. Każdy przypadek Spotkania z Kosmitą należy zgłosić do Agencji Problemów Kosmicznych, przedstawiając raport ze Spotkania sporządzony według wzoru stosowanego przez Agencję Problemów Kosmicznych.

13. Instrukcja wchodzi w życie z dniem wydania.”

Pomiędzy Powiatem Bermudy (reprezentowanym przez Starostę) a IRPK zawarta została 13 lipca 2012 umowa o dzieło, z której wynikał obowiązek opracowania przez IRPK instrukcji oraz wydania jej Starostwu. Umowa określała również terminy wykonania dzieła oraz wynagrodzenie za jego wykonanie w kwocie X złotych. IRPK wykonał umowę terminowo i otrzymał od Powiatu Bermudy ustalone wynagrodzenie.

Instrukcja ukazała się 1 maja 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Powiatu Bermudy jako zarządzenie Starosty Powiatu regulujące postępowanie pracowników Starostwa. 1 października 2013 r. ukazała się książka autorstwa Pawła Orangutana pt. „Kosmiczne bzdety”, w której autor opisuje różne absurdalne pomysły dotyczące badania kosmosu. Jednym z tematów jest zamówiona przez Starostwo w Bermudach i wdrożona przezeń instrukcja (j.w.). W książce instrukcja została przytoczona w całości i opatrzona krytycznym i złośliwym komentarzem. Wydawcą książki jest Wydawnictwo Z Kosmosa S.A. z siedzibą w Warszawie.

Proszę przygotować dla Instytutu Rozwiązywania Problemów Kosmosu oraz Wydawnictwa Z Kosmosa opinie prawne dotyczące potencjalnych kroków prawnych z zakresu własności intelektualnej przeciwko autorowi i wydawcy książki (dla IRPK) oraz środków ochrony przeciwko zarzutowi naruszenia prawa autorskiego (dla Wydawnictwa Z Kosmosa). Proszę przygotować dla Instytutu Rozwiązywania Problemów Kosmosu opinię prawną dotyczącą przysługujących mu środków prawnych, z uwzględnieniem analizy sytuacji prawnej IRPK w ewentualnym sporze sądowym oraz potencjalnych zarzutów Wydawnictwa Z Kosmosa.

Kazus – grupa B (UAM, UJ, UwB)

Studio Architektoniczne A(r)cha! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nabyło u Kreatoris Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu program komputerowy do projektowania architektonicznego pod nazwą handlową Archduke. Sam program ściągnięto ze strony internetowej spółki Kreatoris. Studio złożyło jednocześnie zamówienie na licencje na korzystanie z programu na 10 stanowiskach komputerowych. Kreatoris w odpowiedzi na zamówienie wystawiła fakturę, określając przedmiot sprzedaży jako „10 licencji na korzystanie z programu Archduke z obsługą posprzedażową”. Jednocześnie na fakturze znalazła się adnotacja „Warunki licencji na stronie www.kreatoris.com/archduke”. Zarazem na tejże stronie, z której pobrano program i za pośrednictwem której złożono zamówienie, znajdowało się zastrzeżenie tej samej treści i klikalne okienko „Zapoznałem się z treścią warunków licencji i akceptuję je.”

W opisanych wyżej warunkach licencji znajdują się m.in. postanowienia następującej treści:

„Kreatoris Sp. z o.o. udziela nabywcy licencji na zwielokrotnianie Programu poprzez jego zainstalowanie na komputerach w liczbie wskazanej w Zamówieniu, stosowanie Programu przez komputery, na których został zainstalowany zgodnie z licencją, wykonanie kopii zapasowej. Nabywca licencji nie ma prawa udzielania dalszych licencji. Przekroczenie zakresu licencji zobowiązuje nabywcę każdorazowo do zapłaty na rzecz Kreatoris Sp. z o.o. kary umownej w wysokości 10.000 zł.”

Z uwagi na kryzys w branży projektowej Studio zmniejszyło stan zatrudnienia i nie zainstalowało programu na 10 tylko na 6 stanowiskach komputerowych. Zawarło jednocześnie z innym studiem (Partacki Architekci Sp. z o.o. w Krakowie) umowę zatytułowaną „Umowa odsprzedaży licencji”, na mocy której przeniosło na Partacki Architekci pozostałe 4 licencje nabyte od Kreatoris. Jednocześnie Partacki Architekci pobrała program Archduke ze strony Kreatoris, nie składając jednak w Kreatoris zamówienia.

Partacki Architekci zainstalowała program na 4 stanowiskach komputerowych i rozpoczęła jego stosowanie. Miesiąc po rozpoczęciu stosowania programu przez Partacki Architekci wykryto w nim usterkę. Partacki Architekci wystąpił do Kreatoris o usunięcie tej usterki, wskazując, że usuwanie usterek programu stanowi jedną z czynności obsługi posprzedażowej, a taką obsługę uzyskał poprzednik prawny Partacki Architekci – Studio Architektoniczne A(r)cha! W wyniku tego wystąpienia Kreatoris dowiedziała się o sprzedaży 4 z 10 licencji przez Studio, co uznała za naruszenie swoich interesów. Polityka marketingowa Kreatoris przewidywała bowiem progresywny rabat na opłatach licencyjnych (konkretnie w przypadku nabycia 10 do 20 licencji wynosił on 5%, od 20 do 50 – 7%, a powyżej 50 – 10%).

Proszę przygotować dla Partacki Architekci Sp. z o.o. opinię prawną dotyczącą możliwych kroków prawnych przeciwko spółce ze strony Kreatoris Sp. z o.o., z uwzględnieniem analizy sytuacji prawnej Partacki Architekci w ewentualnym sporze sądowym.

IP Challenge 2014: Już dzisiaj inauguracja!

Dziś o godz. 21:00 zainaugurujemy tegoroczną edycję IP Challenge. Wszystkie zespoły otrzymają kazusy, zgodnie z losowaniem grup półfinałowych. Na podstawie kazusów uczestnicy sporządzą opinie prawne, które zostaną poddane ocenie dr. Wojciecha Machały.

Kryteria ocen w półfinale są następujące:
– analiza stanu faktycznego: 0 – 10 punktów
– analiza możliwych kroków prawnych klienta: 0 – 10 punktów
– analiza sytuacji prawnej klienta w ewentualnym sporze sądowym: 0 – 10 punktów
– styl opinii prawnej: 0 – 5 punktów
– kompozycja opinii prawnej: 0 – 5 punktów

Razem do zdobycia jest więc 40 punktów. Drużyny z najlepszym wynikiem w swoich grupach spotkają się w finale.

W trakcie trwania półfinału uczestnicy mają zakaz korzystania z pomocy osób trzecich pod groźbą dyskwalifikacji drużyny. Nie mogą też zmieniać ani rozszerzać stanu faktycznego podanego w kazusie, natomiast mają prawo przytaczać dowody zgodne z jego treścią,

Kazusy półfinałowe zostaną opublikowane 10 marca.